Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, jäsenrekisteri

Paatin logo profiilikuva
Tämä on Impropaatti ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 19.10.2022

Rekisterinpitäjä
Impropaatti ry
y-tunnus 2093751-1
Kalliolantie 4 E 1, 40420 JYSKÄ
Yhteystiedot: impropaatti@impropaatti.net

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mari Hintikka

Rekisterin nimi
Impropaatti ry:n jäsenrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tiedottein ja palvelu- sekä markkinointiviestein. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikka ja alaikäisten tapauksissa syntymäaika.
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköisellä jäsenkaavakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoja säilytetään asianmukaisesti jäsenyyden ajan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti.
Tietoja säilytetään pilvipalvelussa, johon on pääsyoikeus kaikilla yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen impropaatti@impropaatti.net. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen impropaatti@impropaatti.net. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Impropaatti ry 19.10.2022