Jäsenyys & Säännöt

Jäseneksi liittyminen

Impropaatti ry:n jäseneksi voi liittyä vain Impropaatin toiminnassa aktiivisesti mukana oleva henkilö. Impropaatti ry:n ryhmissä voivat harrastaa vain Impropaatti ry:n jäsenet.

Jäseneksi voit liittyä näin:
1. Saavu ryhmäsi kauden ensimmäisiin harjoituksiin paikalle.
2. Maksa Impropaatti ry:n kausikohtainen jäsenmaksu.
3. Tutustu Impropaatti ry:n sääntöihin ja näihin nettisivuihin.
4. Täytä jäsenlomake. Vaihtoehtoisesti myös vapaamuotoinen kirjallinen hakemus käy, johon on kirjoitettu nimi, syntymäaika, sähköposti, puhelinnumero, liityn Impropaatti ry:n jäseneksi, päiväys ja allekirjoitus.

Jäsenedut

– Harjoittelu kyseisen kauden ajan omassa improryhmässä.
– Pidempään harrastaneilla nuorilla ja aikuisilla mahdollisuus liittyä keikkaryhmään.
– Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
– Yhdistyksen tarjoamat kurssit ja tapahtumat jäsenhintaan.
– Jäsenkorttia näyttämällä pääset Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistyksen (=KeHy) ringin teatteriesityksiin 6 eurolla.

Eroaminen

Yhdistyksestä voit erota ilmoittamalla puheenjohtajalle kirjallisesti esimerkiksi sanoilla: ”Minä Matti Meikäläinen eroan Impropaatti ry:stä.”. Yhdistyslain mukaan eroa on pyydettävä kirjallisesti, jotta ero voidaan myöntää. Jäsenmaksun laskutus päättyy, kun kirjallinen ja selkeästi tulkittavissa oleva eropyyntö on saapunut puheenjohtajalle.

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Impropaatti ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta improvisaatioteatteria, ylläpitää ja tukea jäsentensä improvisaatioteatteriharrastusta ja edistää sekä kehittää tätä teatterin muotoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Järjestää jäsenilleen harjoituksia, kursseja, koulutuksia, esiintymisiä, leirejä ja vierailuja.
 2. Osallistuu kulttuuri- ja teatteritapahtumiin sekä teatterikatselmuksiin ja -kilpailuihin.
 3. Järjestää voittoa tavoittelematta huvi-, virkistys- ja viihdetilaisuuksia, katselmuksia ja kilpailuja, joiden yhteydessä on mahdollisuus tutustua improvisaatioteatteriin.
 4. Harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 5. Jakaa improvisaatioteatterin parissa työskenteleville lahjakkaille, ansioituneille esiintyjille ja harrastajille stipendejä ja palkintoja, mutta tämä koskee vain poikkeustapauksissa yhdistyksen jäseniä.
 6. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä yksityishenkilöiden, improvisaatioteatterin asiantuntijoiden, teatterijärjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. Kantaa jäseniltään jäsenmaksua.
 2. Voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.
 3. Voi hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 4. Harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa tarvittaessa kioski-, ravintola- ja kahvilaliikettä sekä maksullista esiintymistoimintaa eri tilaisuuksissa. Järjestää maksullisia huvitilaisuuksia.
 5. Toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen antamaan osoitteeseen vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.